Online-


 ' ' - urtbchpyuoyly de lbfbmpzy dms pa de fptzpchschi nbtlbi
 De rpme'oschechue dmsbchfp fpchbt bchfpnpvymsh 'bryubufy nbtlb yopnbtlb yyosch lpmeub bllhnhmsfptsch bhdyp pvpthdpchboye blueuuhbtschfeioyyueulyebchfpfpchbt tenpof uftpyfemshufchp geob

 

 [ ]

" - "

Nedyb-lyf
!

'b ,
l
" "!

A ,

 
!

" " - "".

:
 • Rpchschuyfsh zhzhelfychopufsh tbvpfsch h de y'dboyy de hchemyyuyfsh lpmyyueufchp lmyeofpch chbyek ;

 • Rpchschuyfsh rpftevyfemshulha geoopufsh " ".


  hyufp " " npzhf rpmhyuyfsh sobre fpchbtsch h de umhyube yi l zhytnbn-hyubufoygbn . zhytnsch vhdhf sobre uftboygbi uvptoylb uregybmshoschn
          .

  De fpk Sobre retchpk pvmptsle " " 18 tb'neebefus y'pvtbtseoye uynchpmyyueulpk dyulpofopk lbtfsch sobre a rpdtpvoschn .

  , " ", www. "", Fbltse dbaeyk sobre rpmhyueoye .

  - .

  , " " sobre :
 • Ptzboy'bgya telmbnopk sobre ;

 • Tb'neeeoye rpdtpvopzp pryuboys Sobre uftboygbi " " 18;

 • Y'zpfpchmeoye uregybmshoschilpfptsche retedbafus veurmbfop De dms tb'neeeoys h de fptzpchschi 'bmbi h de rpneeeoysi rtyenb (obmyyuye ufyletbyufp zhytnb schmsefus de rtedpufbchmsef );

 • h de uvptoyle zhytn-hyubufoyg De uregybmshoschntburpmptseooschn a yi uftpyuopk ;

 • Rtedpufbchmeoye veurmbfopk uftpyuopk 1, chschdemeoopk uregybmshoschn 'oblpn , h de oen fpmshlp npdhmshopk ;

 • Chschdemeoye uregybmshoschn 'oblpn H de bmzhbchyfopn uryule h ;

 • sobre www. uryulb ezp


  - Rty ezp :
 • Ubnpufpsfemshop hufbobchmychbaf tb'net sobre uchpy fpchbtsch ;

 • pa de tb'netbi ulydpl l de oyn ;

 • Pveureyuychbaf rtedpufbchmeoye ;

 • h de uchpyi fptzpchschi 'bmbi ymy rpneeeoysi rtyenb lmyeofpch rtedpufbchmeoosche y'dbfemshufchpn


  30$2.

  " " : (495) 748-05-66, (495) 748-05-67.

  __________________________

  1 uftpyuobs telmbnb h : ob'chboyebdteu de pdyo .
  2 chteneoen ufpynpufsh h de rtpelfe nptsef .rpmhyueoosche pf hyubufoylpch sobre 'blb' ufyletpch de telmbnoha .
 • l i.

  dms gchefoschi de rpmhfpopchschi

  1. dms yftyipchschi 250 dpi.

  2. npdemsh dms gchefoschi 600 dpi.

  3. 'obyueoye uhnnsch CMYK.

  4. H de feoechschi hyubuflbi zhpfpy'pvtbtseoyk oe (C+M+Y+K) 340%.

  5. gchef felufb dpmtseo 100 % black (kontur), overprint. ii. Adobe Photoshop (EPS, TIFF, JPEG).

  6. h  1. dpmtseo vschfsh h EPS (""). iii. Adobe Illustrator, Free Hand.

  2. 'obyueoye uhnnsch CMYK.

  3. h quark xpress macintosh a tbureyubflpk ptyzyobm-nblefb, lpnrmelfpn yurpmsh'henschipostscript ytyzhfpch de ztbzhyyueulyioutline upufbchoschi gchefpch dpmtsosch vschfsh de neosu 6 tb'net ytyzhfb yuetopzp

  (""). iii. Photoshop ( : Photoshop.eps Illustrator.eps (" ")). !


  de neosu 5 .

  1. Quark XPress (""). iii. Macintosh -, PostScript

  2. 9 (REGULAR) 8 (BOLD). 10 (REGULAR) 9 (BOLD).

  3. 6 (black 100%) h de plop ymmauftbgys dpmtsob

  4. (""). iii. o (opmsh ), h . ""

  5.oe chschipdyfsh 'b tb'net 5 chuei yurpmsh'henschi gchefpch gchefpchbs iv. 80-105% 3,5 "(nptsop btiychytpchboosche zip, rar, tar, z, sit, hqx). yurpmsh'pchboye .. ubnptburblpchschchbaeyius (.*exe)..

  6. scsi a apple macintosh. CMYK.

  reteuschmle sobre e-mail rtydettsychbfshus :

  1. info@

  !!!

  .


  2. ZIP, CDROM.

  3. :

  4. , 1/4," abto "

  To: design@gp-sro.ruzr
  (H textgp-sro.ruzr)
  , - ( .)

  html

  Subject: - Reclama, , ()

  femezhposch telmbnoschi
  H :
  Reclama, P.S. Zdorovie, 1/128, "Super Bint"
  Body: ...

  ( ) : (495) 748-05-66 ( h ubolf-refetvhtze:), KOI8-R.
  : (812) 600-14-91
  Copyright 2010 " "

  127167, .5, .2

  [ ]
                     (495) 748-05-67  193040, .,74

  ubolf-refetvhtz
                     (812) 600-14-92
                     (812) 600-14-93
                     (812) 600-14-94
                     (812) 600-14-95
                     (812) 600-14-96
                     (812) 600-14-97
                     (812) 600-14-98
                     (812) 600-14-99
                     (812) 764-96-01
                     (812) 764-97-83
                     (812) 316-92-37
  []