Online-


 ' ' - urtbchpjuojlj of lbfbmpzj dmsjozhptnbgjs of fptzpchshchi nbtlbi
 Of rpmeoshchechue dmsbchfp fpchbt bchfpnpvjmsh brjubufj nbtlb jopnbtlb yjoshch lpmeub bllhnhmsfptshch bhdjp pvpthdpchboje blueuuhbtshchfeiojjueuljebchfpfpchbt tenpof uftpjfemshufchp geob

 

 [ ]

" - "

Nedjb-ljf
!

b ,
l
" "!

At ,

 
!

" " - "".

:
 • Rpchshchujfsh zhzhelfjchopufsh tbvpfshch telmbnshch of jdbojj of hchemjjujfsh lpmjjueufchp lmjeofpch chbyek ;

 • Rpchshchujfsh rpftevjfemshulha geoopufsh " ".


  Blmajubefus jufp " " npzhf rpmhjujfsh about fpchbtshch of humhzj of umhjube ji l zhjtnbn-hjubufojgbn . zhjtnshch vhdhf about uftbojgbi uvptojlb uregjbmshoshchn
          .

  Of fpk About retchpk pvmptsle " " 18 tbneebefus jpvtbtseoje ujnchpmjjueulpk djulpofopk lbtfshch about at rpdtpvoshchn .

  , " ", www. "", Fbltse dbaejk about rpmhjueoje .

  - .

  , " " about :
 • Ptzbojbgja telmbnopk about ;

 • Tbneeeoje rpdtpvopzp prjubojs About uftbojgbi " " 18;

 • Jzpfpchmeoje uregjbmshoshchilpfptshche retedbafus veurmbfop Of dms tbneeeojs ji of fptzpchshchi bmbi jmj of rpneeeojsi rtjenb (obmjjuje ufjletbjufp zhjtnb schmsefus of rtedpufbchmsef );

 • Chshchdemeoje of uvptojle zhjtn-hjubufojg Of uregjbmshoshchntburpmptseooshchn at ji uftpjuopk ;

 • Rtedpufbchmeoje veurmbfopk uftpjuopk 1, chshchdemeoopk uregjbmshoshchn oblpn , Hjubufchhaejn of oen fpmshlp npdhmshopk ;

 • Chshchdemeoje uregjbmshoshchn oblpn of bmzhbchjfopn urjule zhjtn ;

 • about www. urjulb ezp


  - Rtj ezp :
 • Ubnpufpsfemshop hufbobchmjchbaf tbnet about uchpj fpchbtshch ;

 • Jozhptnjthaf of tbnetbi uljdpl l of ojn ;

 • Pveurejujchbaf rtedpufbchmeoje ;

 • Tbneebaf of uchpji fptzpchshchi bmbi jmj rpneeeojsi rtjenb lmjeofpch rtedpufbchmeooshche jdbfemshufchpn


  30$2.

  " " : (495) 748-05-66, (495) 748-05-67.

  __________________________

  1 uftpjuobs telmbnb chlmajubef : obchbojebdteu of pdjo .
  2 chteneoen ufpjnpufsh hjubufjs of rtpelfe nptsef .rpmhjueooshche pf hjubufojlpch about blb ufjletpch of telmbnoha .
 • l i.

  dms gchefoshchi of rpmhfpopchshchi

  1. dms yftjipchshchi 250 dpi.

  2. npdemsh dms gchefoshchi 600 dpi.

  3. objueoje uhnnshch CMYK.

  4. of feoechshchi hjubuflbi zhpfpjpvtbtseojk oe (C+M+Y+K) 340%.

  5. gchef felufb dpmtseo of 100 % black (kontur), overprint. ii. Adobe Photoshop (EPS, TIFF, JPEG).

  6.  1. dpmtseo vshchfsh rtedufbchmeo EPS (""). iii. Adobe Illustrator, Free Hand.

  2. objueoje uhnnshch CMYK.

  3. fpmshlp quark xpress macintosh at tburejubflpk ptjzjobm-nblefb, lpnrmelfpn jurpmshhenshchipostscript ytjzhfpch of ztbzhjjueuljioutline upufbchoshchi gchefpch dpmtsoshch vshchfsh of neoits 6 tbnet ytjzhfb juetopzp

  (""). iii. Photoshop ( : Photoshop.eps Illustrator.eps (" ")). !Лучшие проститутки Белгорода|Индивидуалки в Самаре


  of neoits 5 .

  1. Quark XPress (""). iii. Macintosh -, PostScript

  2. 9 (REGULAR) 8 (BOLD). 10 (REGULAR) 9 (BOLD).

  3. 6 (black 100%) plop jmmauftbgjs dpmtsob

  4. (""). iii. o (opmsh ), nbuyfbv . ""

  5.oe chshchipdjfsh b tbnet 5 chuei jurpmshhenshchi gchefpch gchefpchbs iv. 80-105% 3,5 "(nptsop btijchjtpchbooshche zip, rar, tar, z, sit, hqx). jurpmshpchboje .. ubnptburblpchshchchbaejius (.*exe)..

  6. scsi at apple macintosh. CMYK.

  reteushchmle about an e-mail of rtjdettsjchbfshus :

  1. info@

  !!!

  .


  2. ZIP, CDROM.

  3. :

  4. , 1/4," abto "

  To: design@gp-sro.ruzr
  ( textgp-sro.ruzr)
  , - ( .)

  html

  Subject: - Reclama, , ()

  femezhposhch telmbnoshchi
  :
  Reclama, P.S. Zdorovie, 1/128, "Super Bint"
  Body: ...

  ( ) : (495 748-05-66 (Zhjmjbm ubolf-refetvhtze:), KOI8-R.
  : (812 600-14-91
  Copyright 2010 " "

  127167, .5, .2

  [ ]
                     (495) 748-05-67  193040, .,74

  ubolf-refetvhtz
                     (812) 600-14-92
                     (812) 600-14-93
                     (812) 600-14-94
                     (812) 600-14-95
                     (812) 600-14-96
                     (812) 600-14-97
                     (812) 600-14-98
                     (812) 600-14-99
                     (812) 764-96-01
                     (812) 764-97-83
                     (812) 316-92-37
  []